Metoda SMART

Úvod

V dnešní době je klíčové najít efektivní způsoby, jak zajistit produktivitu a udržet pracovníky zaměřené na dosahování firemních cílů. Metoda SMART nabízí osvědčený rámec pro stanovení a dosahování cílů, který může být užitečný pro pracovníky na všech úrovních a pozicích.

SMART je označení správně stanovených cílů v procesu plánování. Slovo SMART je akronymem pěti anglických slov, která stručně popisují, jaké vlastnosti mají mít chytře stanovené cíle. Jsou to slova Specific (specifický), Measurable (měřitelný), Accepted (akceptovaný), Relevant (relevantní) a Time-bound (termínovaný). Naštěstí lze pro tato slova najít odpovídající české výrazy.

Metoda SMART definuje pět základních kritérií, která by měl každý cíl splňovat:

 1. Specifický (Specific)
 2. Měřitelný (Measurable)
 3. Akceptovaný (Accepted)
 4. Realistický (Realistic)
 5. Termínovaný (Time-bound)

Účinné využití SMART cílů umožňuje pracovníkům a jejich vedoucím lépe definovat, co se od nich očekává a jaké kroky je třeba podniknout k dosažení těchto očekávání. Tento přístup nejenže zvyšuje transparentnost a odpovědnost, ale také pomáhá předcházet nedorozuměním a zvyšuje motivaci tím, že poskytuje jasné směřování a měřitelné ukazatele úspěchu. Navíc, když jsou SMART cíle akceptovány a sdíleny mezi všemi členy týmu, podporuje to spolupráci a pocit společného úsilí i v prostředí, kde osobní interakce chybí.

Postup

 1. Specifický (Specific)
  • Jak: Určete konkrétně, čeho chcete dosáhnout. Definujte cíl tak, aby byl jasný a jednoznačný. Vyhněte se vágním formulacím jako „zlepšit produktivitu".
  • Nepoužívat: Budeme se snažit, pokusíme se, rád bych dosáhl…
  • Příklad: „Zvýšit návštěvnost firemního webu."
 2. Měřitelný (Measurable)
  • Jak: Určete, jak budete měřit pokrok k dosažení cíle. Stanovte konkrétní kritéria, která vám umožní sledovat, zda jste cíle dosáhli.
  • Příklad: „Zvýšit návštěvnost firemního webu o 20 %, tj. 120 tisíc unikátních návštěv."
 3. Akceptovaný (Accepted)
  • Jak: Ujistěte se, že cíl je akceptovaný všemi, kdo se na jeho dosažení podílí. Každý člen týmu by měl rozumět cíli a být s ním srozuměn. Za cíl musí být zodpovědná jen jedna osoba.
  • Příklad: „Zvýšení návštěvnosti webu bylo projednáno a schváleno marketingovým týmem na měsíční poradě." Za návštěvnost webu zodpovídá Jarmil Milý, na úkolu se dále podílí tito členové týmu: ….
 4. Realistický (Realistic)
  • Jak: Zhodnoťte, zda je cíl realistický a dosažitelný s ohledem na dostupné zdroje a časový rámec.
  • Příklad: „Marketingový tým má dostatek času a rozpočet na realizaci kampaní a rozvoj webu, které zvýší návštěvnost webu."
 5. Termínovaný (Time-bound)
  • Jak: Stanovte jasný termín, do kdy má být cíl splněn. Tento termín by měl být realistický a přiměřený.
  • Příklad: „Návštěvnost webu se zvýší o 20 % do 31. prosince tohoto roku."

Příklad použití SMART metody

Vedoucí vzdělávací agentury, Petr, měl velké plány pro rozvoj nového oddělení zaměřeného na umělou inteligenci. Zavolal svoji kolegyni Janu a dal jí za úkol vybudovat toto oddělení. Petr měl jasnou představu: chtěl vyvinout nové kurzy, koučovací a mentorské programy, zaměstnat deset odborníků na AI a uspořádat 50 kurzů a rozvojových programů do konce roku. Nicméně, klíčovou chybu udělal v tom, že své konkrétní představy Janě nesdělil, měl ale pocit, Jana umí číst jeho myšlenky a je jí tedy jasné co má přesně udělat

Jana tedy začala pracovat na projektu, ale bez konkrétních pokynů a cílů. Výsledkem bylo, že vytvořila pouze dva kurzy, které proběhly dvakrát. Bez jasného zadání nebylo možné dosáhnout původně zamýšlených ambiciózních cílů, které nebyly jasně oSMARTovány

ChatGPT jako výrazný pmocník při stanovování cílů

ChatGPT představuje mnohostranný nástroj, který může výrazně usnadnit práci, kterou   děláme. Sem patří stanovování cílů. Stačí zadat správný prompt /pokyn.

Příklad: Buď expert na metotu SMART při stanovování cílů. Rozpracuj tento cíl dle metody SMART: Vytvoření nového oddělení zaměřeného na umělou inteligenci. Toto oddělení vyvine nové kurzy, koučovací a mentorské programy, zaměstná deset odborníků na AI a uspořádá 50 kurzů a rozvojových programů do konce roku.

Odpověď: ChatGPT

Metoda SMART je rámec pro stanovení cílů, který zajišťuje, že cíle jsou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené. Rozpracování cíle „Vytvoření nového oddělení zaměřeného na umělou inteligenci" podle metody SMART by vypadalo následovně:

S - Specific (Specifický)

Cíl by měl být jasný a jednoznačný.

Cíl: Vytvoření nového oddělení zaměřeného na umělou inteligenci.

 • Co: Vytvořit nové oddělení zaměřené na AI.
 • Kdo: Vedení společnosti (konkrétně ředitel pro inovace) a HR oddělení.
 • Kde: Ve společnosti XYZ.
 • Proč: Posílit pozici společnosti na trhu a rozšířit nabídku o moderní vzdělávací programy v oblasti AI.

M - Measurable (Měřitelný)

Cíl musí mít jasná měřítka, podle kterých lze sledovat pokrok.

Měřitelné aspekty:

 • Vyvinout nové kurzy v oblasti AI.
 • Spustit koučovací a mentorské programy.
 • Zaměstnat deset odborníků na AI.
 • Uspořádat 50 kurzů a rozvojových programů do konce roku.

A - Achievable (Dosažitelný)

Cíl musí být realistický a dosažitelný s dostupnými zdroji.

Hodnocení dosažitelnosti:

 • Zdroje: Disponujeme potřebnými finančními prostředky, kontakty na odborníky a prostorovými kapacitami.
 • Kapacita: Máme zkušenosti se založením a rozvojem nových oddělení.
 • Podpora: Existuje podpora od vedení a strategická priorita pro rozvoj v oblasti AI.

R - Relevant (Relevantní)

Cíl musí být relevantní a přínosný pro celkové směřování společnosti.

Relevance:

 • Strategický význam: AI je klíčovou oblastí pro budoucí růst a konkurenceschopnost společnosti.
 • Tržní poptávka: Existuje rostoucí poptávka po vzdělávání a rozvoji v oblasti AI.
 • Přínosy: Nové oddělení rozšíří naše portfolio služeb a zvýší naši atraktivitu pro zákazníky a zaměstnance.

T - Time-bound (Časově ohraničený)

Cíl musí mít jasně stanovený časový rámec pro jeho dosažení.

Časový rámec:

 • Začátek: Zahájení prací na novém oddělení do konce Q1.
 • Střední milník: Do konce Q2 mít alespoň polovinu AI odborníků zaměstnaných a první verze kurzů připravena k testování.
 • Konec: Do konce roku úspěšně zaměstnat všech 10 odborníků, spustit kurzy a programy a uspořádat celkem 50 vzdělávacích a rozvojových akcí.

Rozpracovaný SMART cíl:

 1. Specifický: Vytvořit nové oddělení zaměřené na umělou inteligenci ve společnosti XYZ, které bude vyvíjet vzdělávací programy, zaměstnávat odborníky a poskytovat kurzy a programy.
 2. Měřitelný: Do konce roku zaměstnat 10 odborníků na AI, vyvinout nové kurzy, spustit koučovací a mentorské programy a uspořádat 50 vzdělávacích a rozvojových akcí.
 3. Dosažitelný: Zajistit dostatečné finanční prostředky, potřebné vybavení a podporu vedení. Vybudovat na základě zkušeností a stávajících kapacit.
 4. Relevantní: Posílit konkurenční výhodu a zvýšit atraktivitu společnosti na trhu vzdělávání a rozvoje v oblasti AI.
 5. Časově ohraničený: Zahájit projekt do konce Q1, dosáhnout poloviny zaměstnání a vývoje programů do Q2 a kompletně dosáhnout všech cílů do konce roku.

Tento rozpracovaný cíl podle metody SMART poskytuje jasný a strukturovaný plán pro dosažení cíle vytvoření nového oddělení zaměřeného na umělou inteligenci ve společnosti XYZ.

 Shrnutí

Řada vedoucích pracovníků neumí stanovovat cíle a zadávat úkoly. Mnohdy ani sami neví, co od svých kolegů chtějí. Metoda SMART může být pro tuto vedoucí výrazným pomocníkem. Poskytuje efektivní rámec pro stanovování a dosahování cílů. Specifické, měřitelné, akceptované, realistické a termínované cíle pomáhají zajistit, že pracovníci jsou zaměřeni na jasně definované úkoly a že jejich pokrok lze objektivně sledovat. Tento přístup nejenže zvyšuje produktivitu, ale také podporuje spolupráci a snižuje nedorozumění v týmu.

Dalším užitečným nástrojem při využití metody SMART může být ChatGPT, který dokáže významně usnadnit proces definování a komunikace cílů. ChatGPT může vedoucím pracovníkům pomoci přesněji formulovat cíle a úkoly v souladu s metodou SMART, navrhnout způsoby, jak efektivně monitorovat pokrok, a poskytovat návrhy pro optimalizaci pracovních postupů. 


Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání