Digitální technologie

Další definice

Digitální technologie jsou elektronické nástroje, systémy, zařízení a zdroje, které generují, ukládají nebo zpracovávají data. Mezi dobře známé příklady patří sociální média, online hry, multimédia a mobilní telefony.1

Digitální technologie v různých oblastech života

Digitální technologie v současné době zastávají důležitou (ba dokonce nepostradatelnou) roli ve společnosti. Jejich význam rapidně roste a podílejí se na změnách ve společnosti. Staly se základním zprostředkovatelem utváření, zpracování a přenosu informací.

Digitální technologie mají významný dopad na společnost – objevují se nové způsoby komunikace, nové formy učení, vzdělávání a výchovy, a také je zde vliv na naše zdraví a práci. Pro plnohodnotné využití digitálních technologií je potřeba porozumět jejich přínosu.

1. Vliv digitálních technologií na jednotlivce

Pro jednotlivce je důležité osvojit si alespoň základní digitální dovednosti. Efektivní užívání digitálních technologií je důležité pro společenskou úspěšnost a sociální začlenění (na trhu práce, v komunitě, v lokálních hnutích, ve vztahu k digitalizovaným médiím či k informatizující se státní správě atd.).

Digitální technologie přispívají ke zlepšení kvality života jednotlivce a k udržení či zlepšení jeho pozice ve společnosti, za předpokladu, že je využívá jako nástroj k dalšímu rozvoji, zlepšení kvality života, zlepšení potenciálu a pozice ve společnosti. 

Digitální technologie významně zasahují do oblasti rodinného života. Své uplatnění najdou při komunikaci mezi rodiči, dětmi a širší rodinou, sdílení společných aktivit, komunikaci se školou, vzdělávání dětí i rodičů. Je důležité seznámit se se zásadami bezpečného chování na internetu a bránit se nežádoucím jevům na internetu.

2. Digitální tec​hnologie a pracovní trh

Umět pracovat s digitálními technologiemi je důležité pro uplatnění se na trhu práce. Od uchazeče o pracovní pozici se očekává, že bude mít osvojené základní, a někdy dokonce už pokročilejší dovednosti při práci s počítačem a na počítači.

Prostřednictvím digitálních technologií může jedinec zlepšit svou pozici na trhu práce – hledání nových příležitostí, získávání informací, rozvoj dovedností pro pracovní uplatnění, zvýšení šance na kariérní postup.

Naopak, skutečnost, že většina činností je vykonávaná prostřednictvím digitálních technologií může být bariérou pro osoby digitálně vyloučené vzhledem k tomu, že pracovní nabídky, procesy náboru zaměstnanců a komunikace s uchazeči probíhá za použití digitálních technologií.

Digitální technologie také umožňují využívat alternativní formy zaměstnávání, které je vhodné poskytnout osobám zdravotně postiženým či osobám pečujícím o rodinné příslušníky. V tomto případě mluvíme o práci z domova či práci na dálku, která je možná za předpokladu, že jedinec ovládá digitální technologie a efektivně využívá jejich potenciálu k pracovním účelům.

3. Digitální technologie a vzdělávání

Digitální technologie značně přispívají do oblasti vzdělávání, a to jak formálního, neformálního, tak i informálního. Jsou důležité jako výukový prostředek. Otevírají cestu k různorodým formám učení, umožňují rozvíjení kompetencí, osvojení nových dovedností a znalostí, a především jejich silnou stránkou je jejich dostupnost (školy, knihovny, muzea, učební střediska mají pro své návštěvníky k dispozici počítači, tablety apod.)

4. Digitální technologie a veřejná správa

Využití digitálních technologií v oblasti poskytování elektronických služeb veřejné správy je z pohledu efektivity a dostupnosti služeb státu nezbytným krokem. Pro začlenění nástrojů elektronické veřejné správy se předpokládá určitá úroveň digitální gramotnosti úředníků a zaměstnanců veřejné správy. Nejedná se ale pouze o ovládání digitálních technologií, ale také všech složek digitální gramotnosti.​

Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání