Digitální kompetence

Výklad pojmu podle mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL/ICDL1:​

Digitální kompetence představují teoretické znalosti, praktické dovednosti, schopnosti a postoje člověka využitelné v oblasti digitálních technologií.

Digitální kompetence se z pohledu účelu dělí na:

  • uživatelské digitální kompetence, které souvisí především s užíváním digitálních technologií lhostejno kým, a
  • profesní digitální kompetence, které souvisí hlavně s tzv. „IT" profesemi.

Uživatelské digitální kompetence je možné rozdělit do tří skupin, mezi nimiž není pevná hranice, a to na:

  • přenositelné digitální kompetence, které jsou široce využitelné v soukromém i pracovním životě, tj. uplatnitelné prakticky kdekoli,
  • specifické digitální kompetence, které jsou obvykle spojeny s nějakým zobecněným řešením, a
  • nepřenositelné digitální kompetence, které jsou obvykle pevně spojeny s nějakým konkrétním ICT řešením.

V mezinárodním konceptu ECDL je slovní spojení „Digitální kompetence" používáno buď jako zjednodušený název pro „Digitální znalosti a dovednosti", anebo jako ne zcela správný významový překlad slovního spojení „Digital Competence". Toto slovní spojení je používané konceptem ECDL v souvislosti s definicí vyšší úrovně digitálních kompetencí, než jaká odpovídá obsahu pojmu Digitální gramotnost.

Člověk, který je vybaven takovým souborem digitálních kompetencí, který odpovídá věcnému obsahu pojmu „Digital Competence", je z pohledu konceptu ECDL připraven pro vstup na trh práce.​​

Výklad pojmu podle Wikipedie2,3,4:

​Kompetence je prokazatelná schopnost člověka předvést nějaký výkon. Jde o kombinaci praktických i teoretických znalostí a kognitivních dovedností, která zlepšuje výkonnost. Z toho vyplývá, že digitální kompetenci lze považovat za kombinaci praktických a teoretických znalostí digitálních technologií a kognitivních dovedností při práci s těmito technologiemi.

Mezi významné digitální kompetence patří nejenom schopnost fyzicky ovládat digitální technologie, ale především schopnost orientace v množství digitálně přenášených informací, to jest schopnost tyto informace zkoumat, chápat jejich význam, posuzovat jejich důvěryhodnost a také hodnotit kvalitu jejich digitálního zpracování.

​Úroveň digitální kompetence a postup při jejím zlepšování je možno rozdělit následovně: člověk si neuvědomuje nedostatek své digitální kompetence ➙ člověk si uvědomuje nedostatek své digitální kompetence a pracuje na jejím odstranění ➙ člověk vědomě nabývá digitální kompetence ➙ člověk se pohybuje v digitálním světě zcela přirozeně a intuitivně.​​

Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání