Digitalizace

Výklad poj​​mu po​dle Wiki​​​pedie1,2:

Digitalizace společnosti souvisí nejenom s rozšířením digitálních technologií mezi populací, ale také s tím, nakolik tato společnost umí s digitálními technologiemi nakládat.

Digitalizace znamená přechod od používání tradičních metod komunikace a zpracování informací (papírová dokumentace, dopisy a podobně) k metodám elektronickým využívajícím digitální způsob​​ přenosu i ukládání. Týká se to běžného pracovního styku, řízení firem i řízení celé společnosti, ale také soukromého života a společenského styku jednotlivých lidí. Během transformace společnosti na společnost digitální je nutné brát ohledy na možnosti a různé schopnosti jednotlivců učit se a přizpůsobovat se novým technologiím a získávat tak tzv. digitální kompetence. Postupná digitalizace tedy zároveň souvisí s nutností změny vzdělávacího systému, který bude tyto technologie více akcentovat. Ačkoliv se zdá, že ve vyspělých zemích se digitální technologie již staly běžnou součástí společnosti, digitalizace stále pokračuje. Podle indexu průmyslové digitalizace vydaného v roce 2015 společností McKinsey Glogal Institute dosáhla Evropa ve své digitalizaci pouze 12 procent svého potenciálu a Spojené státy 18 procent.​​​​

Obecná definice:

​Digitalizaci dokumentů chápeme jako převod analogových dokumentů (na fyzických nosičích - obraz, text, audio, video) do digitální podoby. Mezi hlavní ​​důvody digitalizace v paměťových institucích (knihovny, archívy či muzea) patří ochrana fyzických dokumentů a také zpřístupnění jinak těžko dostupných dokumentů. Digitalizace je komplexní proces, který zahrnuje převod původního zdroje do digitální podoby, vytváření metadat, dále též problematiku uložení digitálních dat, návazně pak jejich správu a zpřístupnění (upraveno podle Hutař, 2012).

Digitalizací televizního a rozhlasového vysílání se rozumí přechod z přenosu analogového televizního nebo rozhlasového vysílání na digitální vysílání. Digitalizace vysílání umožňuje mj. rozšíření nabídky množství programových stanic či vyšší technickou kvalitu vysílání (obraz, zvuk) (Endris, 2013). 

Digitalizace analogového signálu je proces převodu analogového signálu (zvuk, obraz) do digitálního signálu. Proces lze rozdělit do tří základních operací: vzorkování signálu, kvantování signálu a kódování signálu (Všetička a Reichl, 2013).

V rámci Strategie digitální gramotnosti je digitalizace zmíněna v souvislosti se zaváděním digitálních technologií do počátečního vzdělávání.​

Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání