Digitální kompetence specifické

Výklad pojmu podle mezinárodního konceptu digitální gramotnosti ECDL/ICDL1:

Specifické digitální kompetence jsou takové digitální kompetence, které jsou využitelné a uplatnitelné obvykle jen ve spojitosti s určitým sektorem trhu práce, s určitou skupinou podobných povolání nebo se zobecněným a často využívaným technickým či programovým řešením.

Specifické digitální kompetence bývají často mylně zaměňovány, dokonce i odbornou veřejností, za profesní digitální kompetence.

Specifické digitální kompetence není možné vymezit žádným obecným vzdělávacím rámcem. Množství nejrůznějších specifických kompetencí s rozvojem digitálních technologií a jejich aplikací neustále roste a současně potřeby některých specifických kompetencí přirozeně zanikají.

Velice dobrou paralelu, jako příklad rozdílu mezi přenositelnými a specifickými kompetencemi, lze spatřovat v oblasti cizích jazyků. V podmínkách českého trhu práce je základní znalost anglického jazyka v dnešní době považována téměř za přenositelnou dovednost, téměř „všude ji chtějí", téměř „všude" je různou měrou uplatnitelná, zatímco znalost např. právní angličtiny je typickou specifickou dovedností, kterou chtějí „jen někde".

Mezinárodní koncept digitální gramotnosti ECDL/ICDL se zabývá především přenositelnými digitálními kompetencemi, ale zasahuje také do oblasti specifických kompetencí prostřednictvím tzv. Národních programů. Jako příklad vzdělávacích programů zaměřených na specifické digitální kompetence lze uvést programy:

  • Digital Photography (Česká republika)
  • e-Clerk (Polsko)
  • e-Guardian (Litva)
  • Electronic Signature (Maďarsko)

Mezi typické specifické digitální kompetence patří například:

  • schopnost používat komerčně dostupné firemní informační systémy nebo systémy pro řízení vztahů se zákazníky (ERP, CRM),
  • schopnost používat komerčně dostupné účetní nebo skladové programy,
  • schopnost spravovat obsah webových stránek prostřednictvím redakčních systémů,
  • schopnost spravovat obsah systémů pro řízení vzdělávání (LMS),
  • schopnost používat agendové systémy státní správy.

… a mnoho dalších.

Pro schopnost efektivně získávat nové či hlubší specifické kompetence jsou klíčovým předpokladem dostatečně široké přenositelné digitální kompetence, resp. digitální gramotnost. Bez dostatečně širokých přenositelných kompetencí se specifické digitální kompetence získávají velice pomalu, obtížně a nákladně, rychle se zapomínají a lze je jen obtížně účinně předávat.

Větší množství různých specifických digitálních kompetencí, které se týkají různých oblastí digitálních technologií, sice zvyšuje uplatnitelnost na trhu práce, ale nezvyšuje adaptabilitu člověka. Za optimální kombinaci digitálních kompetencí pro vysokou adaptabilitu a uplatnitelnost na trhu práce jsou považovány dostatečně široké přenositelné kompetence doplněné o několik specifických digitálních kompetencí podle zaměření člověka.

Hranice mezi přenositelnými a specifickými digitálními kompetencemi není přesně daná. Některé specifické digitální kompetence se rozšíří do té míry, že se stanou přenositelnými. Obdobně hranice mezi specifickými a nepřenositelnými digitálními kompetencemi není přesně stanovena. Původně nepřenositelné digitální kompetence se mohou časem rozšířit tak, že se z nich stanou specifické.​


Ing. Petr Tsironis Digitální identita Digitální technologie Digitální kalendář Digitální kancelář Digitální kompetence Digitální výuka Digitální vzdělávání